Sigortacılık Terimleri

Tarih: 03 Nis 2019

Sigortacılık terimleri; aynı dili konuşmak, iletişim sağlıklı yürümesi adına, karşılıklı anlaşabilmek ve karşımızdakini anlayabilmek önemlidir. Her sektörün olduğu gibi, sigortacılık sektörünün de kendine ait söylemleri ve terimleri bulunmaktadır.

İster sigorta şirketi çalışanı, ister yetkili acente çalışanı yada sigortalı olalım, karşımızdakine işin söylemleriyle diyalog kurmak önemlidir. Bu anlamda sigortacılık terimleri öğrenmek bize iletişimde büyük kolaylık sağlayacaktır.

 

Abonman Poliçe Nedir

Yangın ve Nakliyat (Taşımacılık) sigortalarında, sigortalıya otomatik güvence sağlayan ve belirlenen dönem için geçerli olan sigorta poliçesi türüdür.

Acente Nedir

Belirli bir bölgede veya iş kolunda sigorta şirketini temsil eden sigorta aracısı/şubesidir.

Aile Gelir Sigortaları Nedir

Hayat Sigortası poliçesi olmasıyla birlikte, sigortalı olan aile reisinin belirli bir tarihten önce vefat etmesi durumunda geride kalan aile fertlerine, önceden belirlenmiş bir tarihe kadar düzenli bir gelir sağlanmasını, sonrasında toplu bir ödeme yapılmasını gerektiren sigorta poliçesi türüdür.

Aşkın Sigorta Nedir

Sigorta poliçesinde belirtilen sigorta bedelinin, değerinden fazla olması durumudur.

Avarya Nedir

Nakliyat Sigortacılığında kullanılan bir terim olmakla birlikte, gemi ve yükün olağan dışı hasar ile sefer sırasında yapılan olağanüstü masrafları tanımlayan terimdir.

Azalan Süreli Sigorta Nedir

Hayat Sigortası poliçe türü olan azalan süreli sigorta, sigorta bedelinin, poliçe süresi içerisinde her geçen sene azalma göstermesidir.

Azami İyi Niyet Prensibi Nedir

Sigortacılığın genel prensiplerinden olmasının yanında, olası risk ve hasar durumlarında sigorta poliçesi taraflarının yükümlülükleri ortaya koymaktadır.

Bağlı Sigorta Şirketi Nedir

Aynı sermaye grubuna ait sigorta şirketidir.

Bırakma Beyanı Nedir

Nakliyat sigortalarında kullanılmakla beraber sigortalının, hükmi tam ziyan halinde sigorta konusunu sigortacıya terk edeceğini bildiren ifade terimidir.

Bölüşmeli Reasürans Anlaşması Nedir

Reasürör’ün, sigorta poliçelerinin prim ve hasarlarına karşılık belirli oranlarda anlaşmaya vardığı reasürans anlaşmalarına denir.

Broker Nedir

Sigorta teminatı satın almak isteyen şahısların danışmanı olan bağımsız ve özel profesyonel sigorta aracısına denir.

Bütün Rizikolar (All Risk) Poliçesi Nedir

Çeşitli sigorta branşlarında kullanılan bir terim olmakla birlikte istisna edilen hususlar dışında kalan tüm riskleri güvence altına alan poliçedir.

Büyük Sayılar Kanunu Nedir

Risk sayısının artmasıyla hasar oranının o olaya ilişkin genel hasar olasılığı yüzdesine daha çok yaklaşacağını gören istatistik prensibidir.

Cam Kırılması Sigortası Nedir

Pencere ve kapılarda yer alan cam ve aynaların kazara kırılmasını güvence altına alan sigorta türüdür.

Cari Rizikolar Karşılığı Nedir

Belirlenen tarihler itibariyle devam eden risklere ilişkin olarak sigortacı tarafından kazanılmamış primlerin karşılığını ifade eden miktardır.

Çift Ödemeli Süre Sigortası Nedir

Hayat Sigortası olmakla birlikte, sigortalının belirli bir sürenin sonunda hayatta kalması halinde, kendisine sigortalı meblağın iki katının ödenmesidir.

Dava-Say Masrafları Nedir

Nakliyat (Taşımacılık) Sigortalarında teminat altındaki bir zararı önleme ya da azaltma maksadıyla sigortalı tarafından yapılan makul değerlerdeki masraflardır.

Değişken (Mütemevviç) Sigorta Nedir

Yangın Sigortalarında uygulanmakla birlikte, aynı sigortalıya ait çeşitli sigorta konularının tür, miktar ve yer bakımından değerlerinin ayrı ayrı belirlenememesi halinde, bunların tek bir sigorta bedeli ile ve tek bir poliçede teminat altına alınmasıdır.

Dispeç Nedir

Müşterek Avarya’ya giren hasar ve masrafların ilgili taraflar arasında paylaştırılması işlemi denir.

Dolu Sigortası Nedir

Tarım Sigortası uygulaması olup, dolu yağışının tarla ve seralarda yer alan ürüne vereceği hasarı güvence altına alan sigortadır.

Dönüştürülebilir Süreli Sigorta Nedir

Hayat Sigortası uygulaması olmakla birlikte, sigortalının süreli hayat sigorta poliçesini başka bir tip poliçeye çevrilmesidir.

Eksedan Anlaşması Nedir

Riskin saklama payının aşan bölümünün reasüröre devredildiği bölüşmeli reasürans türüne denir.

Eksik Sigorta Nedir

Düzenlenen sigorta poliçesinde gösterilen sigorta bedelinin, sigorta konusundan daha az olması haline denir.

Emniyeti Suistimal Sigortası Nedir

İşverenin yanında çalıştırdığı kişilerin kusur veya kötü niyetli davranışları sonucu uğrayabileceği mali kayıpları güvence altına alan sigortadır.

Entegral Muafiyet Nedir

Hasar tutarının poliçede yer alan muafiyet tutarının üzerine çıkıldığında, tüm hasarın ödenmesini öngören muafiyet türüne denir.

Esaslı Husus Nedir

Tedbirli bir sigortacının sigorta sözleşmesini kabul edip-etmemesinde ya da öngöreceği koşul ve fiyatlarda etkili olabilecek her türlü bilgi ve maddi verileri ifade eden tanımdır.

Eski İçin Yeni Poliçe Nedir

Hasara uğrayan sigorta konusunun yerine, yenisinin eskime-aşınma payı düşülmeden konulmasını öngören sigorta poliçesidir.

Ferdi Kaza Sigorta Nedir

Kaza sonucu ortaya çıkan yaralanma veya ölüm hallerinde sigortalı ya da yakınlarının tazmin edilmesini amaçlayan sigortaya denir.

Filo Sigorta Poliçesi Nedir

Aynı kişiye ait birden fazla motorlu aracın ya da tekneyi bir arada güvence altına alan sigorta poliçesine denir.

Fiziksel Riziko Nedir

Risk tehlikesinin gerçekleşme olasılığı üzerinde etkin noktaları ifade eden kavramdır.

Flotan Sigorta Poliçesi Nedir

Taşımacılık sigortalarında başlangıçta belirlenen global bedel ile, bu tutarın sona ermesine kadar yapılan taşımalara güvence sağlayan sigorta poliçesidir.

Gerçek Riziko Nedir

Risk ile karşı karşıya kalan kişinin herhangi bir kazanç beklentisinin olmamasıdır.

Gizli Karşılık Nedir

Sigorta şirketinin mali değerlendirmelerinde bilançodan algılanmayan karşılık kavramına denir.

Halefiyet ve Hakların Devri Prensibi Nedir

Sigortanın genel prensiplerinden olan bu kavram sigortacının, sigorta konusunun uğradığı zarardan ötürü sigortalıya ödemede bulunmasına müteakip yaptığı ödeme oranında sigortalının yerine geçmesi ve var olan tüm haklarını devralmasına denir.

Hasar Fazlası Anlaşma Nedir

Bölüşmeli olmayan bir reasürans türü olan Hasar Fazlası Anlaşma, belirli bir miktarı geçen hasarların teminat altına alınmasına denir.

Hasar Maliyeti Nedir

Hasar fazlası anlaşmalarının fiyatlandırılmasında kullanılan yönteme denir.

Hasara Katılım Prensibi Nedir

Aynı değerin, aynı tehlikelere karşı eş zamanlı olarak, aynı sigortalı menfaatine ilişkin olarak birden fazla sigorta şirketine sigorta ettirilmiş olması halinde devreye giren ve sigortalının, sigorta şirketinden alacağı zararın sigorta şirketleri arasında bölüşümüne denir.

Hasara Katılmama Klozu Nedir

Başka bir sigorta şirketinden aynı hasarla ilgili olarak tazminat alınması durumunda, yaptırılan sigorta poliçesinden herhangi bir tazminat ödenmeyeceğinin öngürülmesidir.

Havacılık Sigortası

Hava aracının teknesi ile üçüncü kişilere karşı sorumluluğu teminat altına alan sigortaya denir.

Hayvan Hayat Sigortası Nedir

Çiftlik, kümes hayvanları, yarış atları ve ev hayvanlarının kaza ya da hastalık sonucu ölümünü teminat altına alan sigortaya denir.

Hususi Avarya Nedir

Nakliyat (Taşımacılık) sigortası terimi olup, müşterek Avarya dışında kalan ve bir kaza sonucu ortaya çıkan zarar ve masrafların ifadesidir.

İhracat Kredi Sigortası Nedir

Yürütülmesi genellikle devlet veya özel bir kurum tarafından üstlenilen, uluslararası ticarette ihracatçının alacaklarını güvence altına amaçlayan sigortadır.

İhtiyari Reasürans Nedir

Trete reasüransının aksine, her riziko için sedan ile reasürör arasında ayrı ayrı yapılacak anlaşmaya uygun reasürans devrine denir.

İnşaat All Risk Sigortası Nedir

Yapılan bir inşaatın teminat altına alınmasını sağlayan sigortadır.

İşyeri Sorumluluğu Sigortası Nedir

Bir işletmenin faaliyetlerinden dolayı ortaya çıkabilecek hukuksal sorumluluğunu güvence altına alan üçüncü şahıs sorumluluk sigortasına denir.

Kapsamlı Kara Taşıtları Sigorta Poliçesi Nedir

Kara taşıtları, kasko ve mali sorumluluk teminatlarını bir arya getiren ayrıca ferdi kaza, tıbbi masraflar ve kişisel eşyalar için de güvence sağlayan sigortaya denir.

Kar Kaybı Sigortası Nedir

Bir işletmenin gerçekleşen hasar sonucunda yoksun kaldığı kar ve yaptığı ek masrafları güvence altına alan sigortaya denir.

Karşılıklı İş Alış Verişi Nedir

Sedan’ın devrettiği işlere karşılık reasürörden iş almasına denir.

Kendi Kendini Sigorta Nedir

Bir işletmenin karşı karşıya bulunduğu risklere dahili sigorta fonu oluşturarak bu riskleri karşılaması yöntemine denir.

Kısmi Kasko Sigorta Poliçesi Nedir

Motorlu kara taşıt aracının sadece yanması ve çalınmasını güvence altına alan sigorta poliçesine denir.

Kira Kaybı Sigortası Nedir

Kiracı ya da mülk sahibinin kira kaybını güvence altına alan sigortaya denir.

Kişisel Sorumluluk Sigortası Nedir

Kişilerin günlük yaşamda çeşitli nedenlerden dolayı doğabilecek sorumluluklarını güvence altına alan sigortaya denir.

Konut / İşyeri Paket Poliçeleri Nedir

Konut ya da işyeri sahibinin karşı karşıya kalabileceği çeşitli riskleri tek bir poliçe altında temin eden uygulamaya denir.

Koruma ve Tazmin Kulüpleri Nedir

Donatanların gemilerine bağlı olarak ortaya çıkan çeşitli sorumlulukların büyük bir bölümünü güvence altına alan kuruluşlara denir.

Kotpar Anlaşması Nedir

Reasüröre, her sigorta poliçesinden önceden saptanmış belirli bir limit dahilinde ve sabit bir orana göre devir yapılmasına olanak veren bölüşmeli reasüranstır.

Kredi Sigortaları Nedir

Müşterilerinin ödememelerini yapamaması ya da iflası sonucunda borçlarını ödeyememesi nedeniyle satıcının uğrayacağı mali kayıpları güvence altına alan sigortaya denir.

Kurtarma-Yardım Masrafları Nedir

Nakliyat (Taşımacılık) Sigortalarında üçüncü kişiler tarafından yapılan masrafları ifade etmektedir.

Lloyd’s Nedir

Sigorta şirketlerini bünyesinde örgütleyen uluslararası sigorta piyasası ve gemicilik bilgilenme merkezi.

Lütuf Hasar Ödemesi Nedir

Sigorta şirketi açısından yasal bir zorunluluk ve sorumluluk beyanı olmamasına rağmen var olan hasarın ödenmesine denir.

Makine Montaj (All Risk) Sigortası Nedir

Makine ve donanımının montajına ilişkin riskleri güvence altına alan sigortaya denir.

Mesleki Sorumluluk Sigortası Nedir

Çeşitli meslek sahiplerinin, mesleklerini gerçekleştirirken ortaya çıkabilecek zararlardan doğan sorumluluğu güvence altına alan üçüncü şahıs sorumluluk sigortasına denir.

Meydana Gelmiş Ancak Bildirilmemiş Hasar Karşılığı Nedir

Sigorta şirketinin hasardan geç haberdar olma tehlikesine karşılık ayrılan yedek durumudur.

Moral Risk Nedir

Sigortalının tutum ve alışkanlıkları ile ilgili risk kavramına denir.

Muafiyet Nedir

Söz konusu var olan tazminatın ödenmesi sırasında, söz konusu hasarın sigortalının üzerinde kalan bölümüne denir.

Muallak Hasarlar Karşılığı Nedir

Sigorta şirketinin yıl sonu itibariyle henüz tasfiye edilmemiş hasarlar için ayrılan yedek durumudur.

Mutabakatlı Değer Poliçesi Nedir

Sigorta sözleşmesinin başlangıcında taraflar arasında ortaklaşa belirlenen sigorta poliçe konusunun değerine denir.

Mühendislik Sigortası Nedir

Çeşitli makine ve tesisler için asansör, vinç, elektrik-bilgisayar donanımı ve benzerlerinin güvence altına alınmasını sağlayan sigortadır.

Müşterek Avarya Nedir

Denizcilik sigortası terimi olup, var olan zarar ve masrafların menfaatler arasında paylaşılmasının öngörülmesidir.

Navlun Nedir

Deniz yoluyla gerçekleştirilen taşıma ücretine denir.

Olağandışı Karşılık Nedir

Sigorta şirketinin doğal afetler gibi olayların meydana gelmesi durumunda mali sıkıntıya düşmemesi açısından ayırdığı yedeğe denir.

Oran Kuralı Nedir

Eksik sigortanın olması halinde, bazı sigorta türlerinde kısmi hasarlara ilişkin yapılan tazminat ödemelerinde sigorta bedelinin, sigorta değerine olan oran nispetinde indirim yapılmasına denir.

Ortak Hayat Poliçesi Nedir

Birden fazla kişinin yaşamı ile ilgili olan Ortak Hayat Poliçesi ödemenin, ilk öleni takiben ya da kalan son kişinin ölümünden sonra yapıldığı hayat sigortası poliçesidir.

Otomatik Reasürans Anlaşması Nedir

Belirlenen koşullar çerçevesinde başlayan Reasürörün, Sedan’a belirli bir süre için otomatik olarak teminat sağladığı anlaşmaya denir.

Özel Riskler Nedir

Belirli sayıda bireyi etkileyen münferit olaylar biçiminde ortaya çıkan risklere denir.

Pool Anlaşması Nedir

Verilen teminat güvencesinin tamamının ya da kısmen üye şirketler tarafından ortaklaşa paylaşıldığı sigorta ve reasürans düzenlemelerine denir.

Prodüktör Nedir

Sigorta şirketine yada sigortalıya bağlı olmaksızın sigorta poliçesinin düzenlenmesine yardımcı olan sigorta aracısına denir.

Reasürans Nedir

Sigorta şirketinin üstlendiği sorumluluğu kısmı olarak ya da tamamını bir başka sigorta şirketine devretmesine denir.

Reasürans Komisyonu Nedir

Sedan şirketin istihsal giderleriyle kısmi masraflarının karşılanması amacıyla, reasüröre devrettiği prim tutarı üzerinden aldığı komisyona denir.

Reasürör Nedir

Sigorta poliçesinden doğan sorumluluğu kısmi olarak Sedan’dan reasürans yoluyla alan şirkettir.

Retrosesyon Nedir

Reasürans yoluyla alınan sorumluluğun kısmi olarak ya da tamamen başka bir şirkete devredilmesidir.

Risk (Riziko) Nedir

Zararın olası sebebi veya tehlikenin yanı sıra var olan tehlikenin gerçekleşme olasılığı ve tehlikenin altında yatan nesne ya da kişiye denir.

Risk (Riziko) Yönetimi Nedir

Hasar veya kayıba neden olabilecek risklerin önceden belirlenip denetim altına alınması işlemine denir.

Saklama Payı (Konservasyon) Nedir

Sigorta şirketinin, riske karşı üstlendiği teminat üzerinden herhangi bir reasüransa başvurmaksızın, kendi üzerinde tuttuğu paya denir.

Satın Alma (İştira) Değeri Nedir

Sigortalının, hayat sigortalarında poliçenin başlangıcından belirli bir süre sonra poliçeyi feshederek, daha önce ödemesini yaptığı primler ile buna ilişkin gelir payından alabileceği gelir bölümüne denir.

Sedan Şirket Nedir

Sigorta yaptırana karşı üstlendiği sigorta teminatını kısmi veya tamamını reasürans yoluyla devreden şirkete denir.

Sendika Nedir

Lloyd’s üyesi sigortacıların bir araya gelerek iş kabulüne yönelik oluşturdukları gruba denir.

Sesyon (Devir) Nedir

Sedan şirketin reasürans konusu yaptığı kısım veya miktar değeridir.

Sınai Hayat Sigortası Nedir

Düşük gelir gruplarına yönelik sigorta bedeli ve priminin çok düşük olduğu hayat sigortasına denir.

Sigorta Ombudsman Bürosu Nedir

Sigorta anlaşmazlıkların çözümünde görev alan kuruluşlara denir.

Sigortacı Nedir

Sigortalıya teminat taahhüt eden ve sigortalı tarafından sorumluluğun tamamını üstlenen şirkete denir.

Sigortalanabilir Menfaat Prensibi Nedir

Sigorta poliçesi sahibi ile sigorta konusu arasındaki meşru mali bir ilişkiden doğan sigorta ettirme hakkına denir.

Spekülatif Risk (Riziko) Nedir

Hem kayıp hem de kazanç beklentisi olan risklere denir.

Süre ve/ya Ölüme Bağlı Sigorta Nedir

Hayat sigortası olmakla birlikte sigorta poliçesi teminat bedelinin, sigortalı kişinin belirli bir yaşa varması ya da ölümü halinde ödenmesine bağlı sigortaya denir.

Süreli Sigorta Nedir

Belirli bir süre zarfı için düzenlenen sigorta poliçesinin, sigortacının tazminat yükümlülüğünün oluşması için bu süre zarfında sigortalının vefat etmesi durumuyla gerçekleştirilen sigortadır.

Tahkim Nedir

Anlaşmazlıklara ilişkin başvurulan bağımsız hakeme denir.

Tehlike Payı (Risk Primi)

Söz konusu sigorta dalındaki hasar oranının ifadesidir.

Temel Risk (Riziko) Nedir

Daha çok katastrofik nitelikli olup, geniş kitleleri etkileyen risklere denir.

Tenzili Muafiyet Nedir

Poliçede öngörülen hasarın, muafiyet tutarını aşan bölümünün ödendiği muafiyet çeşididir.

Trafik Garanti Fonu Nedir

Zorunlu Trafik Sigortası Poliçesi bulunmayan ya da yetersiz gelmesi durumunda mağdur duruma düşen trafik kazası taraflarının güvence altına alınmasını amaçlayan fona denir.

Üçüncü Şahıs Sorumluluk Sigortası Nedir

Kişilerin hukuken üçüncü şahıslara karşı sorumlu duruma düşmeleri halinde koruma ve güvence sağlayan sigortadır.

Ürün Sorumluluğu Sigortası Nedir

Üretilen ya da satılan ürün nedeniyle karşı karşıya kalınabilecek sorumluluğu güvence altına alan üçüncü şahıs sorumluluk sigortasıdır.

Yakın Neden Prensibi Nedir

Temel sigorta prensiplerinden olmakla birlikte, etki bakımından hasar en yakın nedeni ifade eder.

Yaşam Boyu Sigorta Nedir

Sigorta yaptıran kişinin vefatı halinde ödeme yapılması öngören hayat sigortasıdır.

Yenileme Sigortası Nedir

Gerçekleştirilen hasar ödemelerinde yıpranma payı ve eskime değerinin düşülmediği yangın sigortası uygulamasıdır.

Yerine Koyma Nedir

Hasara uğrayan sigorta unsurunun yenisi ile değiştirilmesini öngören tazminat ödeme biçimine denir.

Yeşil Kart Nedir

Zorunlu Trafik Sigortasına uluslararası geçerlilik kazandıran sigortadır.

Yıllık Gelir Esaslı Sigorta Nedir

Sigorta şirketinin toplu bir meblağ ödemesine karşılık, belirlenen bir süre için ya da ömür boyu ilgili kişiye yıllık ödeme yaptığı hayat sigortasıdır.

Yük (Emtia) Sigortası Nedir

Deniz, kara, hava ya da demiryolları ile bir yerde bulunan malı başka bir yere nakli esnasında meydana gelebilecek çeşitli riskleri güvence altına alan sigortadır.

Yükümlülük Karşılama Yeterliliği Nedir

Sigorta şirketi varlıklarının, üstlendiği yükümlülükleri (sorumluluk) karşılayabilecek düzeyde olup olmamasına denir.

Zeyilname Nedir

Mevcut sigorta poliçesine ek olarak düzenlenen bir belge olup, risk yada poliçe koşullarına ilişkin değişiklikleri göstermektedir.


Henüz Yorum Yapılmamış

Yorum Yap